جمعه ،۱ شهریور ۱۳۹۸، ۱۷:۵۷

جدیدترین مناقصه و مزایده های برگزار شده

مناقصه و مزایده

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
2906 ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ مزایده