جمعه ،۲ اسفند ۱۳۹۸، ۲۱:۵۷

تعداد بازدیدکنندگان

۹ نفر
۱,۸۰۹,۹۱۶ نفر
۲۰۱ نفر
۳۰۶ نفر
۱,۸۰۹,۹۱۶ نفر
۱۳ آبان ۱۳۹۶
۸,۰۴۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۲/۰۲ ۲۰۱   کاربر ۲۷۶   صفحه
۱۲/۰۱ ۳۰۶   کاربر ۳۸۸   صفحه
۱۱/۳۰ ۱۷۶   کاربر ۲۴۱   صفحه
۱۱/۲۹ ۱۲۲   کاربر ۲۴۸   صفحه
۱۱/۲۸ ۷۰   کاربر ۱۴۰   صفحه
۱۱/۲۷ ۹۵   کاربر ۱۷۷   صفحه
۱۱/۲۶ ۱۴۶   کاربر ۲۰۷   صفحه
۱۱/۲۵ ۲۳۰   کاربر ۳۳۴   صفحه
۱۱/۲۴ ۱۳۸   کاربر ۲۰۳   صفحه
۱۱/۲۳ ۱۷۵   کاربر ۸۸۵   صفحه
۱۱/۲۲ ۱۵۹   کاربر ۲۳۰   صفحه
۱۱/۲۱ ۱۲۷   کاربر ۲۱۰   صفحه
۱۱/۲۰ ۲۸۸   کاربر ۴۰۳   صفحه
۱۱/۱۹ ۱۵۲   کاربر ۲۹۱   صفحه
۱۱/۱۸ ۱۹۰   کاربر ۲۶۸   صفحه
۱۱/۱۷ ۱۹۲   کاربر ۸۴۵   صفحه
۱۱/۱۶ ۱۷۹   کاربر ۴۵۶   صفحه
۱۱/۱۵ ۲۰۳   کاربر ۲۷۹   صفحه
۱۱/۱۴ ۵۳۵   کاربر ۶۸۵   صفحه
۱۱/۱۳ ۵۸۹   کاربر ۷۰۶   صفحه
۱۱/۱۲ ۱۵۶   کاربر ۲۷۶   صفحه
۱۱/۱۱ ۱۷۹   کاربر ۸۱۱   صفحه
۱۱/۱۰ ۲۱۷   کاربر ۳۴۰   صفحه
۱۱/۰۹ ۲۲۰   کاربر ۳۰۹   صفحه
۱۱/۰۸ ۲۵۲   کاربر ۳۷۲   صفحه
۱۱/۰۷ ۲۳۵   کاربر ۳۲۰   صفحه
۱۱/۰۶ ۳۶۳   کاربر ۱,۰۷۷   صفحه
۱۱/۰۵ ۳۲۴   کاربر ۵۰۳   صفحه
۱۱/۰۴ ۱۷۲   کاربر ۲۷۹   صفحه
۱۱/۰۳ ۱۸۳   کاربر ۲۲۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۹۲,۹۳۳ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۸۰,۶۹۶ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۸۹,۸۰۰ ۴ %

ساعت ۳ تا ۴
۷۲,۷۵۱ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۷۹,۲۵۴ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۷۵,۵۳۹ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۷۵,۶۵۷ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۷۳,۰۴۵ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۹۹,۹۱۴ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۹۷,۲۳۱ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۰۶,۳۴۰ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۲۸,۶۶۰ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۰۷,۶۵۱ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۱۳,۶۲۵ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۰۲,۱۸۹ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۱۰,۸۶۳ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۹۵,۷۲۷ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۹۵,۳۳۴ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۸۲,۶۷۴ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۹۷,۱۴۵ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۹۳,۴۹۳ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۸۹,۳۷۰ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۹۴,۵۹۲ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۸۸,۹۶۲ ۴ %